צו עיכוב חידוש רישיון בשל חובות בהוצאה לפועל

חובות להוצאה לפועל עשויים לגרור סנקציות קשות ומכבידות, בין סנקציות אלה, עומדת הסנקציה הקשה שמונעת מן החייב – חידוש רישיון. בכתב זה נסביר באילו מצבים יינתן צו עיכוב לרישיון הנהיגה בשל חובות בהוצאה לפועל, כיצד ניתן להימנע מכך, ומה ניתן לעשות כדי להתמודד עם מצב מצער זה ככל שנקלעתם אליו.

חידוש רישיון – ההגבלה של חייב בהוצאה לפועל

באופן כללי, ישנם שלושה מקרים מרכזיים שבהינתן קיומם תהיה בסמכותו של רשם ההוצאה לפועל להטיל הגבלות על חידוש רישיון הנהיגה של אדם החייב כספים במסגרת הוצאה לפועל:

 

בעל יכולת המשתמט מחובותיו

במקרים בהם החייב הוא בעל יכולת שמשתמט מחובותיו, עומדת לרשם ההוצאה לפועל הסמכות למנוע ממנו לחדש את רישיון הנהיגה שלו.

 

מה ההגדרה של בעל יכולת המשתמט מחובותיו

בעל יכולת המשתמט מחובותיו יהיה כל חייב העונה למקרים הבאים:

 

יכולת לפרוע את החוב

החייב לא הציג בפני הרשם ההוצאה לפועל את היכולת שלו לפרוע את החוב.

 

אי תשלום החוב

החייב לא שילם את החוב שנתבקש שישלם במסגרת האזהרה שניתנה לו על ידי הוצאה לפועל; נוסף על כך, נמנע החייב מלהגיש בקשה לצו תשלומים או שלא הסביר לרשם ההוצאה לפועל באופן שמסביר את הדעת מדוע לא שילם את חובותיו בזמן.

 

אי התייצבות לחקירת יכולת

אי התייצבות של חייב לחקירת יכולת – קרי, בדיקה של הוצאה לפועל לגבי יכולת האדם לשלם. כמו כן, התייצבות לחקירת יכולת, אך ללא המסמכים הנדרשים תיכלל גם היא לענייננו.

 

היעדר ציות

היעדר ציות להחלטת רשם ההוצאה לפועל לאחר בירור שהתקיים.

 

אי התייצבות לבירור

אי התייצבות של החייב לבירור שהוזמן אליו.

 

סירוב הצהרה

סירוב של החייב להצהיר על יכולתו הכספית במסגרת הבירור בהוצאה לפועל.

 

מתי יוכל רשם ההוצאה לפועל להגביל את חידוש רישיון הנהיגה

במקרה זה, יוכל רשם ההוצאה לפועל להגביל את חידוש רישיון הנהיגה של החייב רק כאשר חלפו לפחות שישה חודשים מן המועד בו לחייב הומצאה אזהרה. כמו כן, על החובות לעלות על סכום של 2,500 ש"ח.

לחלופין, כאשר חלפה שנה מן המועד בו המציאה הוצאה לפועל לחייב אזהרה, יוכל רשם ההוצאה לפועל להגביל את רישיון הנהיגה של הנהג החייב, במסגרת צו, כאשר חובו של הנהג עומד על לפחות 500 ש"ח.

 

היעדר תשלום מזונות

האפשרות השניה שבגינה תהיה לרשם ההוצאה לפועל הסמכות להטיל על חייב הגבלות לגבי חידוש רישיון הנהיגה – היא כאשר החוב של החייב הוא לגבי חוב מזונות. חוב המזונות יכול שיהיה לבן זוגו של החייב, להוריו של החייב או לילדים של החייב.

 

התייצבות בפני הרשם ללא הוכחת היעדר יכולת

במקרה בו התייצב החייב בפני רשם ההוצאה לפועל, אך במהלך הבירור הצליח להוכיח רשם ההוצאה לפועל כי החייב הוא למעשה אדם לו יש יכולת לשלם, אך בפועל מתחמק מלשלם את החובות הרשומים כנגדו – יוכל רשם ההוצאה לפועל להטיל כנגדו הגבלות במסגרת צו עיכוב לחידוש רישיון הנהיגה. כמו כן, חשוב לציין, כי כדי שרשם ההוצאה לפועל יוכל להטיל הגבלה זו, על חובו של החייב לעלות על סכום של 500 ש"ח.

 

מתי נכנסת ההגבלה לתוקף

צו עיכוב חידוש רישיון נהיגה ייכנס לתוקף אך ורק לאחר שמנהל הוצאה לפועל שלח לנהג שחייב כספים, על פי האמור לעיל, התראה בדואר ורק לאחר שחלפה תקופה של לפחות 30 יום מן היום שבו הומצאה ההתראה לחייב.

 

מה קורה אם החייב פרע את החוב לפני תום 30 הימים

במקרה שהנהג פרע את החוב לפני שיכלה להיכנס ההגבלה לפועל, אין על הוצאה לפועל האפשרות להטיל עליו הגבלה באשר לחידוש רישיון הנהיגה שלו.

 

התייצבות לחקירת יכולת

ככל שהחייב התייצב לחקירת יכולת בין הרגע בו הומצאה לו האזהרה לבין תום 30 הימים כמתואר לעיל; והצליח לשכנע את רשם ההוצאה לפועל כי אכן אין ביכולתו לשלם את החוב – קרי, שאינו בעל יכולת המשתמט מחובותיו, לא יכנס צו עיכוב על חידוש רישיון הנהיגה לתוקף.

 

הטלת הגבלה בנוכחות החייב

במקרים בהם רשם ההוצאה לפועל בחר להטיל את ההגבלה על חידוש רישיון הנהיגה של החייב בנוכחותו של החייב, מן הסתם שלא תומצא לחייב התראה בדואר כאמור לעיל; במקרה זה, תיכנס ההגבלה על רישיון הנהיגה של הנהג בתום 30 ימים מן הרגע שהודיע רשום ההוצאה לפועל, בנוכחות החייב, כי תוטל ההגבלה. כמובן, שאילו בטרם גמר 30 הימים הללו יפרע החייב את חובותיו, אין מקום לצו המגביל את חידוש רישיון הנהיגה שלו.

 

 

ביטולה של ההגבלה

מטבע הדברים, ניתן לבטל את ההגבלה על חידוש רישיון הנהיגה של החייב; כעת, נתאר באילו מקרים ניתן יהיה לעשות כך.

 

פריעתו של החוב

ככל שהנהג פרע את החוב שבגינו ניתן כנגדו צו עיכוב חידוש רישיון הנהיגה, אין מקום להמשיך בהגבלה זו והיא תבוטל.

 

קיום צו התשלומים

ככל שהחייב מקיים את צו התשלומים שנקבע כנגדו; או לחלופין, פועל על פי הסכם שנקבע בינו לבין הזוכה – קרי, האדם שלו החייב חייב את הכספים – יבטל רשם ההוצאה לפועל את ההגבלה על חידוש רישיון הנהיגה של הנהג.

 

הטלת ההגבלה מחדש

במידה והחייב לא מקיים עוד את ההסכם בינו לבין הזוכה או לחלופין אינו מקיים את הוראות צו התשלומים שנקבע לחובתו בהוצאה לפועל, תחודש ההגבלה כנגד החייב באופן מיידי – ללא כל התראה.

 

ביטול על ידי רשם הוצאה לפועל

רשם ההוצאה לפועל יכול להחליט, על פי יוזמתו, לבטל את ההגבלה.

 

ביטול על ידי בקשת החייב

לחייב עומדת האפשרות לבקש לבטל את ההגבלה, תוך מתן הסברים הולמים ורלוונטים לרשם ההוצאה לפועל. כמו כן, רשאי רשם ההוצאה לפועל לקבוע כי הביטול יהיה מותנה במתן ערובה מצד החייב.

 

 

הודעה על ביטול הצו ו\או ההגבלה

ככל שרשם ההוצאה לפועל החליט לבטל את ההגבלה על הנהג החייב, לשכת ההוצאה לפועל תודיע על כך לכל הגורמים הרלוונטיים – בין היתר, הן לחייב והן לזוכה.

 

ערעור על מתן צו עיכוב חידוש רישיון ברכב

ערעור על החלטת רשום ההוצאה לפועל בנוגע לחידוש רישיון הרכב מתחלקת לשני חלקים – הראשון, בשל חוב בענייני משפחה והשני בשל חוב אחר.

 

חוב בענייני משפחה

במקרה שכזה, הערעור לא יוגש ללשכת ההוצאה לפועל, אלא למעשה לבית המשפט לענייני משפחה – על הערעור להיות מוגש לבית המשפט לא יאוחר מ-15 ימים מן הרגע שניתן צו עיכוב חידוש רישיון הנהיגה על ידי רשם ההוצאה לפועל.

 

חוב אחר

לעניין זה מתחלקת אפשרות הערעור לשני חלקים:

 

רשם ההוצאה לפועל נתן אפשרות לערער בגוף הצו

במצב זה, יוגש ערעור לבית משפט השלום, תוך 20 ימים מן המועד בו הומצא הצו לחייב המערער.

 

לא ניתנה רשות לערעור

במקרה זה, על החייב המערער לבקש מבית משפט השלום רשות לערער. בדומה לאמור לעיל, יידרש המערער לעשות זאת לא יאוחר מ20 ימים מן הרגע בו הומצא הצו כנגדו על ידי רשם ההוצאה לפועל.

 

 

פנו אלינו

צו עיכוב על חידוש רישיון הנהיגה מהווה הגבלה קשה שמגבילה באופן ניכר את חירותו של החייב, התמודדות עם מצב זה בסיועו של עורך דין מקצועי ומנוסה עשויה להטות את הכף לטובתכם ולהשיב לכם את רישיון הנהיגה היקר.

 

*אין לראות באמור לעיל ייעוץ משפטי ולפני כל פעולה משפטית יש להתייעץ עם עו"ד העוסק בתחום ואין הכותב אחראי על שום נזק אשר ייגרם לעושה שימוש במאמר זה.

לחזרה לחלק מסוים בעמוד זה:
לקבלת ייעוץ מעורך דין
מידע נוסף
נהג חדש

קיבלת רישיון נהיגה? ברכות! הנך נהג חדש במדינת ישראל.

עורכי דין מומלצים נוספים:

השאירו פרטים ועו"ד יחזור אליכם בהקדם

שלום, אני מעוניינ/ת לייצור קשר עם עורך דין תעבורה, אשמח לקבל פרטים.
דילוג לתוכן