עבירת הפקרה לאחר פגיעה

תאונת דרכים היא מקרה לא נעים שאף נהג לא רוצה להיתקל בו ובטח שלו להיות מעורבים בו. עם זאת, במידה והגעתם למצב בו אתם מעורבים בתאונת דרכים, עליכם להגיש עזרה לפצועים והזקוקים לכך כמידת יכולתכם. אי הגשת עזרה או מנוסה מהאירוע לאחר קרות התאונה, עשויים לגרור ענישה קשה ביותר.

הפקרה לאחר פגיעה – מהי?

סעיף 64א לפקודת התעבורה מגדיר מה נכנס תחת ההגדרה של עבירת הפקרה לאחר פגיעה. המחוקק קבע ענישה הדרגתית לעניין זה, כתלות במידת חומרת העבירה שבוצעה.

במקרים בהם האדם היה מודע לתאונת הדרכים ובכל זאת לא נתן סיוע תיקבע ענישה חמורה יותר מאשר מקרים בהם היה עליו לדעת כי נפגע אדם בתאונה ולא הגיש לאחרון סיוע.

כמו כן, במקרים חמורים יותר, בהם נגרמה לאדם חבלה חמורה או אף נהרג אדם, תהיה, בהתאם, הענישה מחמירה יותר.

 

 

מקרים של פגיעה באדם עקב התאונה

אדם שנוהג ברכב שהיה מעורב בתאונת דרכים בה נפגע אדם אחר, שהיה עליו לדעת כי בתאונה שבה היה מעורב, נפגע אדם או שלחלופין, עשוי היה להיפגע בה אדם; ואילו לא ביצע עצירה במקום התאונה או לפחות במקום קרוב למקום התאונה ככל האפשר, על מנת לבדוק את תוצאות התאונה ולאחר מכן להזעיק עזרה – יהיה דינו מאסר 3 שנים.

במקרה חמור יותר, בו הנהג ברכב מעורב בתאונת דרכים בה נפגע אדם ולא ביצע עצירה במקום התאונה או בכל מקום אפשרי שהוא קרוב לתאונה ולא עצר לראות ולבחון מה קרה בתאונה ו\או לא הזעיק עזרה – יהיה דינו מאסר 7 שנים.

 

 

מקרים חמורים

 

חבלה חמורה

במקרים בהם נגרמה לאדם במסגרת תאונת דרכים חבלה חמורה ואילו אחד הנהגים המעורבים לא עצר ו\או לא הזעיק עזרה – יהיה דינו מאסר 14 שנים.

 

חבלה חמורה – מהי?

מדובר בחבלה שמגיעה לכדי חבלה מסוכנת שעשויה לפגוע באופן קשה או תמידי בבריאותו של הנחבל או בנוחות שלו. כמו כן, יכללו גם מקרים בהם החבלה גרמה למום קבוע אצל הנחבל ו\או מקרים בהם נפגעו באופן קשה או קבוע אחד האיברים בגופו של הנחבל.

 

מוות של אדם

אם בתאונת הדרכים נהרג אדם ואילו אחד הנהגים המעורבים בתאונה לא עצר במקום התאונה או במקום אפשרי קרוב אחר כדי לבחון מה קרה בתאונה ו\או לא הזעיק עזרה – יהיה דינו, כמו במקרה של חבלה חמורה, מאסר של 14 שנים.

 

מה הכוונה ב "הזעיק עזרה"?

על אדם שמעורב בתאונת הדרכים להושיט עזרה שתתאים לנסיבות המקרה ולמקום בו התרחשה תאונת הדרכים.

עליו להזעיק את כוחות ההצלה הרלוונטיים למקרה, להמתין ליד הנפגעים, להגיש להם עזרה ראשונה ככל שהוא יכול לעשות כן על פי ההכשרה שלו ולוודא כי לא נגרם להם כל נזק נוסף פרט לנזק שכבר נגרם להם עקב תאונת הדרכים בה היו מעורבים; כל זאת, עד שיגיעו כוחות ההצלה למקום.

 

 

מה על אדם המעורב בתאונת דרכים לעשות?

תקנה 144 לתקנות התעבורה מגדירה מה נדרש מנהג שהיה מעורב בתאונת דרכים לעשות ללא התחשבות במידת מודעותו לתאונה, ואילו סעיף 64א עוסק יותר בפן המודעות של הנהג לתאונה.

 

עצירת הרכב

תקנה 144 מגדירה את ההוראות אותן צריך נהג המעורב בתאונת דרכים לבצע; ראשית, נהג שהיה מעורב בתאונת דרכים נדרש לעצור באופן מידי את הרכב בו הוא נוהג במקום התאונה או במקום קרוב אליו כתלות באפשרות הניתנת לו לעשות כן.

על הנהג קיים איסור להזיז את הרכב ממקום זה אלא אם כן ישנה מידה של הכרחיות בשימוש ברכב לצורך הגשת עזרה למי מהנפגעים או אם הרשה שוטר לעשות כן.

 

הגשת עזרה

גם בסעיף 144(א)(2) המורה על הגשת עזרה, ישנן חפיפות רבות עם ס'64א לפקודת התעבורה, אך עם כמה הרחבות.

 

מניעת נזק נוסף

על הנהג המעורב בתאונה לדאוג כי לא נגרם לנפגע בתאונת הדרכים כל נזק נוסף פרט לנזק שכבר נגרם לו.

 

הגשת עזרה ראשונה

מן הנהג נדרש להגיש לנפגע בתאונת הדרכים עזרה ראשונה אם יכול לעשות כן על פי ההכשרה שלו.

 

הזעקת שירותי הצלה

הנהג נדרש להזעיק שירותי הצלה למקום. עליו הזעיק את השירותים המקצועיים והנחוצים כתלות בנסיבות המקרה. בין היתר, משטרה, מכבי אש ואמבולנס.

 

המתנה ליד הנפגע

עד שיגיעו שירותי ההצלה למקום, על הנהג להמתין ליד הנפגע בתאונת הדרכים.

 

העברה ברכב

אם אין אפשרות לפנות את הנפגע בתאונת הדרכים באמבולנס, על הנהג המעורב לדאוג כי הנפגע מועבר ברכב אחר, שיתאים לנסיבות העניין, לתחנה בה מוגשת עזרה ראשונה, לרופא או לבית חולים.

 

מסירת מידע לשוטר

על הנהג למסור לשוטר או לאדם שנפגע בתאונת הדרכים או לנהג בכלי רכב אחר שהיה מעורב בתאונת הדרכים או לנוסע או אדם שהיה בחברת הנפגע את השם שלו, כתובתו, מספר רישיון הנהיגה, מספר רישוי של הרכב בו בוצעה הנהיגה – כולל מי בעליו של הרכב ומהי כתובתו.

כמו כן, עליו להציג לאמורים לעיל את רישיון הנהיגה, רישיון הרכב או תעודת הביטוח של הרכב ותעודה מזהה שלו ככל שהיא בחזקתו.

מן המותר לציין כי האמורים לעיל רשאים להעתיק כל פרט הרשום בכל מסמך שנדרש להציג הנהג על פי חוק.

 

הזעקת משטרה

בהזדמנות הראשונה בה יכול לעשות כן, על הנהג המעורב בתאונת הדרכים להזעיק את המשטרה למקום בו התרחשה התאונה.

עליו לפרט לנציג המשטרה את השם שלו, כתובתו, המקום בו התרחש האירוע, היכן הנהג נמצא, מי האדם שנפגע (אם ידוע לו שמו) וככל שהועבר הנפגע בתאונה לטיפול, להיכן הועבר לצורך ביצוע הטיפול.

 

נוסע ברכב – האם יש לו אחריות?

להפתעת רבים, גם לנוסע ברכב המעורב בתאונת דרכים עשויה להיות אחריות. במקרים בהם נהג הרכב הפקיר את הזירה לאחר קרות התאונה ולו עומדת מחשבה פלילית; כלומר, כל אחד מהמקרים המתוארים בסעיף 64 לעיל, פרט למקרה בו היה על הנהג לדעת שהייתה תאונת דרכים.

ככל שנסיבות אלו, המתוארות לעיל, התרחשו באירוע הנידון, ולא הגיש הנוסע, לו מלאו 16 שנים, ברכב עזרה למי מהנפגעים בתאונה, לא הזעיק עזרה, לא המתין ליד הנפגע עד הגעת כוחות ההצלה, לא דאג למנוע נזק נוסף פרט לנזק שנגרם עקב תאונת הדרכים ו\או לא הגיש עזרה ראשונה אם היה יכול לעשות כן על פי הכשרתו – צפוי לענישה.

כמובן, שהנוסע יחויב בגין אי ביצוע מעשים אלו בהתאם לנסיבות המקרה, שכן יכולות להיות המון נסיבות בהן לנוסע לא הייתה כל אפשרות לבצע מי מאלה, כך שאינו יישא באחריות משפטית.

 

ענישה

ככל שהנוסע ברכב לא ביצע, בהתאם לנסיבות המקרה, מי מפעולות אלה, המתוארות לעיל, יישא בענישה של עד 3.5 שנות מאסר – ככל שמדובר בפגיעה באדם; ואילו יישא בענישה של עד 7 שנות מאסר ככל שמדובר בתאונה בה נחבל אדם חבלה חמורה או נהרג אדם.

 

עבירת הפקרה לאחר פגיעה החשיבות בפניה לעו"ד

פניה לעורך דין המתמחה בדיני תעבורה ובעבירות פגע וברח, הינה הכרחית ונחוצה ביותר. מדובר בעבירה לה השלכות הרות גורל עבור חירותכם. עקב ההבדלים בין העבירות השונות במדרג הענישה, העונש עשוי להשתנות באופן משמעותי בהינתן ייצוג וסיוע על ידי עורך דין תחבורה המתמחה בתחום.

 

 

 

 

*אין לראות באמור לעיל ייעוץ משפטי ולפני כל פעולה משפטית יש להתייעץ עם עו"ד העוסק בתחום ואין הכותב אחראי על שום נזק אשר ייגרם לעושה שימוש במאמר זה.

לחזרה לחלק מסוים בעמוד זה:
לקבלת ייעוץ מעורך דין
מידע נוסף
נהג חדש

קיבלת רישיון נהיגה? ברכות! הנך נהג חדש במדינת ישראל.

עורכי דין מומלצים נוספים:

השאירו פרטים ועו"ד יחזור אליכם בהקדם

שלום, אני מעוניינ/ת לייצור קשר עם עורך דין תעבורה, אשמח לקבל פרטים.
דילוג לתוכן